Landbouw en landschap in Liempde zoeken verbinding

In een dorp als Liempde kennen mensen elkaar. Toch zijn er ook mensen die niet zo vaak met elkaar praten, maar wel vaak met elkaar te maken hebben: agrariërs en natuurmensen. Omdat hun belangen vaak tegenstrijdig zijn, is het begrijpelijk dat ieder voor zijn eigen zaak staat. Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) heeft als doel de leefbaarheid van Liempde te versterken in combinatie met de versterking van de lokale economie. SPPiLL is hierbij de stimulerende en uitvoerende organisatie die het voortouw neemt in het realiseren van de gestelde doelen. Op 22 november jl. heeft SPPiLL het initiatief genomen om landbouw, landschap en Liempdenaren bij elkaar te brengen voor een open gesprek met elkaar.

Bevorderen leefbaarheid

SPPiLL heeft in eerder gehouden brainstormavonden met Liempdenaren gevraagd welke ideeën er zijn om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen. Een van de pijnpunten die naar voren kwam was dat teveel landbouwgrond in Liempde wordt omgezet in natuur. Aan de andere kant is ook in Liempde versterking van de bodem- en waterkwaliteit en verbetering van de biodiversiteit een noodzakelijk aandachtspunt. Van oudsher zijn agrariërs een belangrijke groep binnen de dorpsgemeenschap van Liempde. Ondanks dat het aantal agrariërs in de loop der jaren afgenomen is, is het grondbezit in het buitengebied aanzienlijk. Voor de leefbaarheid van Liempde is het daarom van belang dat agrariërs een goed inkomen kunnen verdienen met een bedrijfsvoering die past bij de hoge kwaliteiten van Liempde op het gebied van landschap, natuur, erfgoed en biodiversiteit. Daarnaast heeft de onze natuur zorg nodig, onder andere vanwege de stikstof- en klimaatproblematiek.

Tegenstellingen

Hoe krijg je mensen die tegengestelde belangen hebben toch bij elkaar aan tafel? Daar heeft SPPiLL wat op gevonden. Van elke partij, landbouwers, natuurmensen en betrokken Liempdenaren, zijn er 10 vertegenwoordigers gezocht die hieraan wilden meewerken. Op 22 november jl. werd in D’n Liempdsen Herd een ontmoetingsavond georganiseerd die werd geleid door Maartje van der Lee van Huis73. Van der Lee nodigde de aanwezigen uit om open met elkaar in gesprek te gaan. Op basis van drie van tevoren opgestelde vragen werd gevraagd een-op-een met iemand van een andere ‘kleur’ in gesprek te gaan, waarbij de een de vrager was en de ander de verteller. Hierbij was het niet de bedoeling om in discussie te gaan, maar louter naar elkaar te luisteren en door te vragen. Dit was een mooi begin van de gespreksavond met respect voor elkaar en elkaars mening.

Verbinding zoeken

Vervolgens werden er uit de landbouwers, natuurmensen en betrokken Liempdenaren groepjes van 6 personen geformeerd die samen al brainstormend projecten bedachten om verbinding van natuur en landbouw te creëren. Waar kunnen partijen elkaar vinden en zelfs versterken? Dit leverde veel verrassende ideeën op, zoals het naar het dorp halen van landbouwproducten door middel van een streekproductenwinkel, het inzaaien van zgn. ‘overhoekjes’, het beleefbaar maken van de landbouw voor toerisme en educatie van schoolkinderen om het boeren en de natuur te laten zien. De aanwezigen konden vervolgens ieder voor zich aangeven welke ideeën men het meest inspirerend en kansrijk vond. SPPiLL heeft alle ideeën verzameld en zal een werkgroep formeren die deze ideeën verder gaat oppakken en uitwerken.

 Enthousiast

Het enthousiasme van de aanwezigen was groot, velen van hen willen een steentje bijdragen om de geopperde ideeën verder handen en voeten te geven. Een mooi begin van hernieuwde verbinding tussen landbouw en landschap en tevens een goed voorbeeld van actief burgerschap. En daar zijn ze in Liempde sterk in.

SPPiLL is een vrijwilligersorganisatie die haar projecten met name richt op stimulering van de lokale economie en versterking van de leefbaarheid van Liempde. Samenwerking met ondernemers, verenigingen en Liempdenaren is hierbij een belangrijk aspect.

Bent u geïnteresseerd in bovengenoemd project en wilt u hier meer van weten of ook uw steentje bijdragen? Neemt u dan contact op met SPPiLL via info@sppill.nl.

Foto: opening van de inspirerende avond op 22 november  door Tossy de Man, voorzitter SPPiLL (eigen collectie)


Deel: