ANBI-gegevens

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde heeft de zgn. ANBI-status. Dit houdt in dat SPPiLL zich kwalificeert als een instelling die het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. SPPiLL is verplicht om onderstaande informatie op transparante wijze te verstrekken. Kijk voor meer informatie op: www.anbi.nl.

Naam

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL)

RSIN/Fiscaal nummer

821589453

Kamer van Koophandel

17269393

Contactgegevens

Barrierweg 4, 5298 AC Liempde
Telefoon: 06-36374035
E-mail: info@sppill.nl

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor de actuele bestuurssamenstelling.

Meer info vind je eveneens in het organisatieschema.

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders van SPPiLL wordt geen financiële beloning verstrekt.

Beleidsplan

De Ondernemersvereniging Liempde (OVL) ontwikkelde in 2010 een masterplan om de economie en daaraan gekoppelde leefbaarheid in het dorp Liempde op peil te houden. Dit is het ‘Stimulerings- en promotieplan Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’. Dit kun je hier downloaden. De OVL wilde dit realiseren met een doe-democratische aanpak, oftewel ‘voor het dorp – door het dorp’.

Al snel werden de eerste projecten opgepakt, zoals Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en Liemt Lopt Uit. In de praktijk bleek echter dat het zowel financieel als juridisch verstandig zou zijn om de activiteiten die met deze projecten te maken hadden, los te koppelen van OVL en hiervoor een aparte stichting in het leven te roepen. De stichting die voor dit doel werd opgericht (in 2011) werd genoemd Stichting OVL Promotie Projecten. Na verloop van tijd is echter besloten de naam van Stichting OVL Promotie Projecten te wijzigen in Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde, oftewel SPPiLL. Zie voor een samenvatting van wat SPPiLL beoogt ‘SPPiLL in een A4’.

Van 2013 tot en met 2019 voerde SPPiLL het project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’ uit. Daarnaast bleven de eerder opgezette projecten Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en Liemt Lopt Uit doorlopen. Eind 2019 werden brainstormavonden georganiseerd waarbij vrijwilligers en inwoners van Liempde konden meedenken over de activiteiten van SPPiLL de komende jaren. Dit heeft geleid tot het nieuwe beleidsplan voor 2020-2025 ‘Gezamenlijk de Liempdse ambities realiseren’. Download dit beleidsplan hier.

Doelstelling

Conform de statuten (artikel 2) heeft de stichting ten doel:
a. het bevorderen van de sociale cohesie binnen de dorpsgemeenschap Liempde door het versterken van de Leefbaarheidsdriehoek Liempdenaren-Verenigingen-Ondernemers;

b. het uitdragen van Liempde als Gastvrij Hart in het Groene Woud;

c. het aanwenden en beheren van financiële middelen t.b.v. de realisatie van vernoemde doelstellingen;

d. het aansturen van projectgroepen volgens door het bestuur nader vast te stellen organisatiemodel;

e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financieel Verslag

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Deel: