Rolstoelvriendelijk Liempde

In de zomer van 2018 is begonnen met het herstel en de aanleg van zeven kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken en buurten naar het centrum van Liempde. 

Laatste aanvulling: Hogenbergseweg (mei 2019), bericht in onderstaande tekst.

Hieronder vind je informatie over:

  • Deelproject Roderweg-Barrierweg
  • Fase 1 Rolstoelvriendelijk Liempde (West-Liempde)
  • Fase 2 Rolstoelvriendelijk Liempde (Oost-Liempde)
  • Achtergrondinformatie Rolstoelvriendelijk Liempde

 

Trottoirs en voetpaden zijn geen parkeerplaatsen!

Om de trottoirs die samen het zeven kilometer lange netwerk Rolstoelvriendelijk Liempde vormen toegankelijk te houden voor de doelgroep – mensen met rollators, rolstoelen en kinderwagens, maar ook voor schoolgaande jeugd – is het van belang dat het trottoir vrij blijft van geparkeerde auto’s. Aan de Oranjelaan, Kerkstraat en Roderweg maar ook op andere plekken zie we helaas met regelmaat geparkeerde auto’s staan op het trottoir. Wij vragen u deze trottoirs toegankelijk te houden door er niet op te parkeren. Ook verzoeken we u om anderen hier attent op te maken. Het is vanuit de verkeerswet verboden om op een trottoir – dat duidelijk gescheiden is van de rijbaan door een bandafscheiding – te parkeren.

We rekenen op uw medewerking. Alleen samen kunnen we Rolstoelvriendelijk Liempde realiseren!

DEELPROJECT RODERWEG-BARRIERWEG

Inmiddels is dit deelproject afgerond. Onderstaande informatie is enkel nog bedoeld om een totaalbeeld van de verrichtte werkzaamheden te krijgen.

Op woensdag 31 oktober 2018 werd gestart met de werkzaamheden aan de kruising Roderweg-Barrierweg en de aanleg van een voetpad langs de Roderweg in Liempde. Het project is een samenwerking tussen gemeente Boxtel, SPPiLL en Rolstoelvriendelijk Liempde.

Download hier de uitvoeringstekening deelproject Roderweg-Barrierweg.

In april 2017 is het heringerichte centrum van Liempde geopend. Tijdens het voorbereidingstraject van deze herinrichting heeft SPPiLL zich hard gemaakt voor de aanpassing van de kruising Roderweg-Barrierweg. Dit om een duidelijke verbinding tussen het heringerichte centrum en D’n Tip te creëren en hiermee tot een goede afronding van beide projecten te komen. Daarnaast is het de bedoeling met de aanpassing van de kruising het doorgaand vrachtverkeer te ontmoedigen door het centrum te rijden. Daarnaast had ook het burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde een volwaardig voetpad langs de Roderweg tot aan de Hamsestraat opgenomen in haar plannen. Dit plan voorziet in het herstel en de aanleg van 7 kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken/buurten naar het centrum van Liempde. Beide initiatieven zijn in samenwerking met de gemeente Boxtel ontwikkeld tot het project dat eind oktober van start gaat.

Start werkzaamheden kruising Roderweg-Barrierweg

Voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden gaat Brabant Water vervangingswerkzaamheden aan het waterleidingnetwerk doorvoeren in week 45 (5-9 nov). Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de woningen. In week 44 t/m 47 (29 okt t/m 23 nov) start fase 1 van het plan met het verwijderen van de bomen die moeten wijken en de herinrichting van de kruising Roderweg-Barrierweg. Fase 2 duurt van week 45 t/m 51 (5 nov t/m 21 dec) met werkzaamheden aan de rijbaan en het voetpad tussen de Barrierweg en de Hofstad. Week 51 is ingeruimd voor het aanbrengen van de nieuwe bomen en beplanting. In de weken van Kerstmis en Nieuwjaar (week 1 en 2) worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Tot slot wordt in week 2 t/m 4 (7 t/m 25 jan) het project afgerond door het voetpad tussen Koestraat en Hamsestraat te realiseren.

 

FASE 1 ROLSTOELVRIENDELIJK LIEMPDE (West-Liempde)

In het najaar van 2018 starten de werkzaamheden in de straten Oude Dijk – Oranjelaan – Kerkstraat – Nieuwe Erven en Hogenbergseweg. De uitvoering van het project betreft een samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

Op maandag 3 september jl. zijn tijdens een informatieavond de voorlopige ontwerpen voor de deelprojecten Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Nieuwe Erven-Hogenbergseweg in het kader van Rolstoelvriendelijk Liempde gepresenteerd. Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen zijn op enkele kleine punten de voorlopige ontwerpen van de straten Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Hogenbergseweg gewijzigd. Deze definitieve ontwerpen en de beantwoording van de gestelde vragen zijn op 7 november jl. goedgekeurd door het college van B&W van de gemeente Boxtel en zijn hieronder te downloaden.

 

Voor de bomen die gekapt moeten worden in de betreffende straten is de kapvergunningsprocedure in gang gezet. De realisatie van de deelprojecten wordt nu verder voorbereid en vervolgens zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we hierover weer communiceren richting de bewoners van Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Hogenbergseweg.

Bij de Nieuwe Erven is gebleken dat het gewenst is om de capaciteit van de riolering versneld te vergroten (in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht) om het rioolstelsel in dit deel van Liempde geschikt te maken voor de grotere hoeveelheid neerslag die valt vanwege de klimaatverandering. Dit leidt ertoe dat de Nieuwe Erven opgeschaald wordt als een zelfstandig project met het oog op realisatie in 2019. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van dit project en zal hierna aanbesteed worden. De bewoners van de Nieuwe Erven zullen over de voortgang separaat op de hoogte worden gehouden.

Hogenbergseweg (mei 2019)

Onderdeel van RolstoelVriendelijk Liempde is de aanleg van een voetpad langs de Hogenbergseweg, tussen de Rosenhofstraat en de parkeerplaats bij de sportvelden. De aanvang van de werkzaamheden staan gepland op maandag 20 mei 2019. De werkzaamheden zullen in totaal circa 3 weken in beslag gaan nemen.
Op maandag 20 maart start aannemersbedrijf Jan van den Boomen BV met het rooien van een aantal bomen, wordt het grondwerk verricht en brengen we de verharding aan op het eerste gedeelte tussen de sportvelden en de Bolakkerweg. Na deze eerste week zijn we aansluitend 2 weken bezig op het gedeelte tussen Bolakkerweg en de Rosenhofstraat. Hier leggen we riool- en straatwerk aan en richten we plantvakken in. Op verzoek van de bewoners hebben we het beplantingsplan aangepast. De bomen zijn ongewijzigd. Tussen Bolakkerweg en Heidehoef komen 4 veldesdoorns De voorgestelde “normale” haag tussen voetpad en rijbaan vervalt. In plaats hiervan komt steeds op het begin en eind van een groenstrook een blok van groenblijvende struikkamperfoelie. Daartussen komen vakken in lengte variërend van 2 tot 5 meter die steeds met één van vier soorten beplant worden. Deze vier soorten zijn Hertshooi, Ooievaarsbek, Herfstaster en Spierstruik. Zie ook het soortenoverzicht. De beplanting willen en kunnen we aansluitend aan het straatwerk aanbrengen. Wel willen we de aanwonenden die hiertoe in de gelegenheid zijn, vragen om bij aanhoudende droogte er een keer overheen te sproeien. De bomen kunnen pas in het najaar worden aangebracht.

FASE 2 ROLSTOELVRIENDELIJK LIEMPDE (Oost-Liempde)

In deze tweede fase betreft het straten in het oostelijk deel van Liempde, namelijk Vlasspreistraat, Keefheuvel, Smidsepad, Kapelstraat en een gedeelte van de Vendelstraat (Kapelstraat tot aan Smaldersestraat). De uitvoering van het project betreft ook in deze fase een samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

De inrichtingstekeningen voor de betreffende straten zijn hieronder te downloaden.

 

Actuele situatie fase 2 (maart 2019)

In november 2018 zijn tijdens een informatieavond de voorlopige ontwerpen voor de deelprojecten Vlasspreistraat – Keefheuvel – Smidsepad – Kapelstraat – Vendelstraat (tot aan Smaldersestraat) gepresenteerd. Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen tijdens deze avond zijn de voorlopige ontwerpen op enkele kleine punten gewijzigd. Tevens is een compensatievoorstel voor de te rooien bomen uitgewerkt. De wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt in de definitieve ontwerpen.

De definitieve ontwerpen en de beantwoording van de gestelde vragen op de informatieavond zijn op dinsdag 19 maart jl. goedgekeurd door het college van B&W van de gemeente Boxtel en te bekijken via deze webpagina.

Voor de bomen die gekapt moeten worden in de betreffende straten wordt de kapvergunningsprocedure z.s.m. in gang gezet. De realisatie van de deelprojecten wordt nu verder voorbereid en vervolgens zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht. De betreffende aanwonenden worden van iedere nieuwe fase op de hoogte gehouden.

ACHTERGRONDINFORMATIE

De werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ komt op voor de kwetsbare inwoners van Liempde, maar ook voor moeders met kleine kinderen. Zij wil ervoor zorgen dat deze groepen zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen in het dorp. De huidige infrastructuur en staat van het wegdek en trottoirs in Liempde is echter ongeschikt voor hen. In samenwerking met Arcadis heeft de werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ het afgelopen half jaar een plan van aanpak opgesteld met oplossingen voor de toegankelijkheid van de toegangswegen naar het centrum van Liempde. Dit plan is vervat in de ‘Aanbiedingsnotitie Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ inclusief uitgebreide inventarisatie, geformuleerde uitgangspunten, principeoplossingen, oplossingen voor concrete knelpunten, begroting en suggesties voor het vervolgtraject.

Handtekeningenactie

De werkgroep gaat het gemeentebestuur en de gemeenteraad vragen de verbeteringen van de mobiliteit en veiligheid in Liempde volgens de voorstellen van het burgerinitiatief als project op te pakken en te realiseren. Bij de uitwerking kan en wil de werkgroep met de inwoners en betrokken organisaties een rol blijven spelen. Om het plan voor een Rolstoelvriendelijk Liempde extra kracht bij te zetten, is de Liempdse inwoners gevraagd om door middel van hun handtekening steun te verlenen. Bijna 1.500 handtekeningen zijn verzameld.

Draagvlak

Vanaf het begin heeft de werkgroep contacten gehad met ervaringsdeskundigen uit het dorp. Met deze klankbordgroep is de inventarisatie doorgesproken en later de oplossingen. Het bestuur van de KBO is in een vroeg stadium geraadpleegd. Verder is er overleg geweest met het wijkorgaan en met het dorpsberaad. De winkeliers en dienstverlenende organisaties in het centrum zijn geïnformeerd. Stichting Boxtelseweg, Nieuwstraat, Barrierweg ondersteunt het burgerinitiatief. Vanaf de start van het burgerinitiatief is SPPiLL bij de planontwikkeling betrokken.

De volledige aanbiedingsnotitie Rolstoel Vriendelijk Liempde is hier te downloaden.

Vragen over het burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde? Neem dan contact op met Mario Knoops (06-20364186) of met Wim van Erp (0411-631807). Beiden zijn lid van de werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’.


Deel: