Rolstoelvriendelijk Liempde

In de zomer van 2018 is begonnen met het herstel en de aanleg van zeven kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken en buurten naar het centrum van Liempde. 

Hieronder vind je informatie over:

  • Deelproject Roderweg-Barrierweg
  • Fase 1 Rolstoelvriendelijk Liempde (West-Liempde)
  • Fase 2 Rolstoelvriendelijk Liempde (Oost-Liempde)
  • Achtergrondinformatie Rolstoelvriendelijk Liempde

DEELPROJECT RODERWEG-BARRIERWEG

Op woensdag 31 oktober aanstaande starten de werkzaamheden aan de kruising Roderweg-Barrierweg en de aanleg van een voetpad langs de Roderweg in Liempde. Het project is een samenwerking tussen gemeente Boxtel, SPPiLL en Rolstoelvriendelijk Liempde. Tijdens de werkzaamheden zijn er enkele verkeersomleidingen van kracht.

Download hier de uitvoeringstekening deelproject Roderweg-Barrierweg.

In april 2017 is het heringerichte centrum van Liempde geopend. Tijdens het voorbereidingstraject van deze herinrichting heeft SPPiLL zich hard gemaakt voor de aanpassing van de kruising Roderweg-Barrierweg. Dit om een duidelijke verbinding tussen het heringerichte centrum en D’n Tip te creëren en hiermee tot een goede afronding van beide projecten te komen. Daarnaast is het de bedoeling met de aanpassing van de kruising het doorgaand vrachtverkeer te ontmoedigen door het centrum te rijden. Daarnaast had ook het burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde een volwaardig voetpad langs de Roderweg tot aan de Hamsestraat opgenomen in haar plannen. Dit plan voorziet in het herstel en de aanleg van 7 kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken/buurten naar het centrum van Liempde. Beide initiatieven zijn in samenwerking met de gemeente Boxtel ontwikkeld tot het project dat eind oktober van start gaat.

Start werkzaamheden kruising Roderweg-Barrierweg

Voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden gaat Brabant Water vervangingswerkzaamheden aan het waterleidingnetwerk doorvoeren in week 45 (5-9 nov). Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de woningen. In week 44 t/m 47 (29 okt t/m 23 nov) start fase 1 van het plan met het verwijderen van de bomen die moeten wijken en de herinrichting van de kruising Roderweg-Barrierweg. Fase 2 duurt van week 45 t/m 51 (5 nov t/m 21 dec) met werkzaamheden aan de rijbaan en het voetpad tussen de Barrierweg en de Hofstad. Week 51 is ingeruimd voor het aanbrengen van de nieuwe bomen en beplanting. In de weken van Kerstmis en Nieuwjaar (week 1 en 2) worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Tot slot wordt in week 2 t/m 4 (7 t/m 25 jan) het project afgerond door het voetpad tussen Koestraat en Hamsestraat te realiseren.

Omleidingen Roderweg-Barrierweg

Tijdens de werkzaamheden zijn de volgende omleidingen van kracht. Van woensdag 31 oktober t/m vrijdag vrijdag 23 november (helft week 44 t/m 47) omleiding kruising Barrierweg. Van maandag 26 november t/m vrijdag 21 december (week 44 t/m 51) omleiding Roderweg. Bij de werkzaamheden aan het voetpad van 7 januari t/m vrijdag 25 januari (week 2 t/m 4) zijn geen omleidingen nodig.

FASE 1 ROLSTOELVRIENDELIJK LIEMPDE (West-Liempde)

In het najaar van 2018 starten de werkzaamheden in de straten Oude Dijk – Oranjelaan – Kerkstraat – Nieuwe Erven en Hogenbergseweg. De uitvoering van het project betreft een samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

Op maandag 3 september jl. zijn tijdens een informatieavond de voorlopige ontwerpen voor de deelprojecten Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Nieuwe Erven-Hogenbergseweg in het kader van Rolstoelvriendelijk Liempde gepresenteerd. Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen zijn op enkele kleine punten de voorlopige ontwerpen van de straten Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Hogenbergseweg gewijzigd. Deze definitieve ontwerpen en de beantwoording van de gestelde vragen zijn op 7 november jl. goedgekeurd door het college van B&W van de gemeente Boxtel en zijn hieronder te downloaden.

Voor de bomen die gekapt moeten worden in de betreffende straten is de kapvergunningsprocedure in gang gezet. De realisatie van de deelprojecten wordt nu verder voorbereid en vervolgens zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we hierover weer communiceren richting de bewoners van Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Hogenbergseweg.

Bij de Nieuwe Erven is gebleken dat het gewenst is om de capaciteit van de riolering versneld te vergroten (in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht) om het rioolstelsel in dit deel van Liempde geschikt te maken voor de grotere hoeveelheid neerslag die valt vanwege de klimaatverandering. Dit leidt ertoe dat de Nieuwe Erven opgeschaald wordt als een zelfstandig project met het oog op realisatie in 2019. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van dit project en zal hierna aanbesteed worden. De bewoners van de Nieuwe Erven zullen over de voortgang separaat op de hoogte worden gehouden.

FASE 2 ROLSTOELVRIENDELIJK LIEMPDE (Oost-Liempde)

In deze tweede fase betreft het straten in het oostelijk deel van Liempde, namelijk Vlasspreistraat, Keefheuvel, Smidsepad, Kapelstraat en een gedeelte van de Vendelstraat (Kapelstraat tot aan Smaldersestraat). De uitvoering van het project betreft ook in deze fase een samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

De inrichtingstekeningen voor de betreffende straten zijn hieronder te downloaden.

Opmerkingen over of reactie op bovenstaande tekeningen kunnen tot en met 15 november 2018 gestuurd worden naar info@sppill.nl

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

De werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ komt op voor de kwetsbare inwoners van Liempde, maar ook voor moeders met kleine kinderen. Zij wil ervoor zorgen dat deze groepen zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen in het dorp. De huidige infrastructuur en staat van het wegdek en trottoirs in Liempde is echter ongeschikt voor hen. In samenwerking met Arcadis heeft de werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ het afgelopen half jaar een plan van aanpak opgesteld met oplossingen voor de toegankelijkheid van de toegangswegen naar het centrum van Liempde. Dit plan is vervat in de ‘Aanbiedingsnotitie Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ inclusief uitgebreide inventarisatie, geformuleerde uitgangspunten, principeoplossingen, oplossingen voor concrete knelpunten, begroting en suggesties voor het vervolgtraject.

Handtekeningenactie

De werkgroep gaat het gemeentebestuur en de gemeenteraad vragen de verbeteringen van de mobiliteit en veiligheid in Liempde volgens de voorstellen van het burgerinitiatief als project op te pakken en te realiseren. Bij de uitwerking kan en wil de werkgroep met de inwoners en betrokken organisaties een rol blijven spelen. Om het plan voor een Rolstoelvriendelijk Liempde extra kracht bij te zetten, is de Liempdse inwoners gevraagd om door middel van hun handtekening steun te verlenen. Bijna 1.500 handtekeningen zijn verzameld.

Draagvlak

Vanaf het begin heeft de werkgroep contacten gehad met ervaringsdeskundigen uit het dorp. Met deze klankbordgroep is de inventarisatie doorgesproken en later de oplossingen. Het bestuur van de KBO is in een vroeg stadium geraadpleegd. Verder is er overleg geweest met het wijkorgaan en met het dorpsberaad. De winkeliers en dienstverlenende organisaties in het centrum zijn geïnformeerd. Stichting Boxtelseweg, Nieuwstraat, Barrierweg ondersteunt het burgerinitiatief. Vanaf de start van het burgerinitiatief is SPPiLL bij de planontwikkeling betrokken.

De volledige aanbiedingsnotitie Rolstoel Vriendelijk Liempde is hier te downloaden.

Vragen over het burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde? Neem dan contact op met Mario Knoops (06-20364186) of met Wim van Erp (0411-631807). Beiden zijn lid van de werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’.


Deel: